კუორე კრისტალი / Cuore Cristal
28/03/2019

სასუქი და ფუნგიციდი ერთ პრეპარატში. ჭრაქისა და ფიტოფტორიოზის საწინააღმდეგო